24th April 2024

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา

วาระการดํารงตําแหน่ง

 • 11 พฤศจิกายน 2557–21 มกราคม 2561
 • 22 มกราคม 2561–ปัจจุบัน

การศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 • ชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • เตรียมแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมปีที่ 1และ 2
 • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
 • Master of Science จากมหาวิทยาลัยชิคาโก และ American Board of Neurological Surgery จาก Wake Forest University ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของ F.A.C.S. (Fellows of American College of Surgeons) และCongress of Neurological Surgeons

การทำงาน

 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนแรก
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)
 • president of the Academia Eurasiana Neurochirurgica.
 • visiting professor, the Bowman Gray School of Medicine, North Carolina, USA
 • ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมประสาทศัลยศาสตร์อาเซียนที่ปรึกษาด้านการวิจัยสุขภาพและพัฒนาการวางแผนครอบครัว องค์การอนามัยโลก
 • ที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
 • ประธานกรรมการ Council on Health Research for Developmentกรรมการ International Clinical Epidemiology Network
 • Member of the Regional Scientific Committee for Asia and the Pacific, UNESCO
 • Member, International World Conference on Higher Education Follow-up Committee, UNESCO
 • Member, Board of the Association of Southeast Asian Institute of Higher Learning (ASAIHL)
 • Member, Administrative Board of International Association of Universities
 • Member, Editorial Board of International Journal of Medical Educationสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • กรรมการแพทยสภา
 • อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • นายกสภาสถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา[2]

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการสภากาชาดไทย
 • กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • ประธานกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
 • รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์
 • รองประธานศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้
 • พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
 • อาจารย์พิเศษ หน่วยศัลยศาสตร์ประสาท ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

เกียรติประวัติ

 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2528 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Health-for-All Medal องค์การอนามัยโลก
 • รางวัลบุคคลตัวอย่าง มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 • รางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  Honorary Member, the Society of Neurologial surgeons

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2533 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. 2559 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ร.ด.ม.(ศ)) สาขาแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2546 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
 • พ.ศ. 2530 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • พ.ศ. 2528 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2527 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) (ฝ่ายหน้า)
 • พ.ศ. 2527 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 3 (ภ.ป.ร.3)
 • ไม่ปรากฎปี เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 (เหรียญทอง)