ในปี พ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จังหวัดปัตตานี เริ่มก่อสร้างเสร็จในบางส่วนแล้ว ต่อมาศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข และคณะ ได้เดินทางไปตรวจการก่อสร้าง พบว่าบริเวณ ดังกล่าวไม่หมาะสมสำหรับเป็นที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศสตร์ และพบว่าสถานที่ที่เหมาะสม คือสวนยางของคุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร ที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง ดร. สตางค์ มงคลสุข รับเป็นผู้ติดต่อขอซื้อจากท่าน แต่คุณหญิงหลง อรรถวีสุนทร มีความปรารณาจะส่งเสริมการศึกษาของชาติอยู่แล้ว จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินส่วนนั้นเป็นจำนวนกว่า 690 ไร่ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อมอบให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะจัดตั้งขึ้นโดยไม่คิดมูลค่ และต่อมาคณะผู้จัดการมรดกได้มอบที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 90 ไร่ รวมเป็นจำนวนเกือบ 800 ไร่

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2512 และเมื่อก่อสร้างบางส่วนแล้วเสร็จ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2, 3 และ 4 ประมาณ 200 คน ก็ย้ายมาอยู่ประจำที่ศูนย์หาดใหญ่ ส่วนนักศึกษาปีที่ 1 ก็ยังคงเรียนที่อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) และย้ายตามลงมาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2515 จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ย้ายที่ทำการมาอยู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างถาวรในปี 2514