Menu
Login Menu

  วันนี้ 15/04/2564
  เวลาทำการ 08:30 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  ระเบียบการใช้ห้อง 
  แบบประเมินความพึงพอใจ

<<

เมษายน 2021

>>
อาพฤ
    123
45678910
11121314
15
1617
18192021222324
252627282930 
 จองต่อเนื่อง
 • ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ
   จ. 19/04/2021, 13:00-15:30
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมการจัดกิจกรรม PSU ASEAN Youth Forum ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี
   อ. 20/04/2021, 09:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ สอบทานภายใน
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 20/04/2021, 13:30-15:30
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะทำงาน Green Library
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 21/04/2021, 09:00-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ สอบทานภายใน
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 26/04/2021, 09:00-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ สอบทานภายใน
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 28/04/2021, 09:00-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ สอบทานภายใน
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร
   อ. 27/04/2021, 08:30-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ ประเมินคุณภาพภายในสำนักฯ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 05/04/2021, 13:30-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการ QA
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
   จ. 19/04/2021, 13:30-15:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมฐานข้อมูล Gale
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ส. 24/04/2021, 09:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 29/04/2021, 08:30-16:30 ศ. 30/04/2021, 08:30-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมกรรมการบริการวิชาการ เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 01/04/2021, 08:30-16:30 ศ. 02/04/2021, 08:30-16:30 ส. 03/04/2021, 08:30-16:30 อา. 04/04/2021, 08:30-16:30 จ. 05/04/2021, 08:30-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ  ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย สทศ.
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 07/04/2021, 08:30-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ  ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย สทศ.
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องอื่นๆ (เฉพาะบุคลากรห้องสมุด)
   จ. 19/04/2021, 13:00-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมการ Submit วิทยานิพนธ์ในคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 01/04/2021, 08:30-16:30 ศ. 02/04/2021, 08:30-16:30 ส. 03/04/2021, 08:30-16:30 อา. 04/04/2021, 08:30-16:30 จ. 05/04/2021, 08:30-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ  เตรียมพื้นที่สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย สทศ. (ห้องบ๋ายใจ)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 01/04/2021, 08:30-16:30 ศ. 02/04/2021, 08:30-16:30 ส. 03/04/2021, 08:30-16:30 อา. 04/04/2021, 08:30-16:30 จ. 05/04/2021, 08:30-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ เตรียมพื้นที่สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย สทศ. (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 07/04/2021, 08:30-19:00 
  เรื่อง/หัวข้อ เตรียมพื้นที่สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย สทศ. (ห้องบ๋ายใจ)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 07/04/2021, 08:30-19:00 
  เรื่อง/หัวข้อ เตรียมพื้นที่สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย สทศ. (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 07/04/2021, 09:00-14:00 
  เรื่อง/หัวข้อ ฝ่ายการเงิน สทศ (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 08/04/2021, 09:00-12:00 
  เรื่อง/หัวข้อ สำนักงานสีเขียว แผนการดำเนินงาน (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
อัตราค่าธรรมเนียมห้องประเภทต่าง ๆ
ห้อง จำนวน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีใช้เกินเวลา
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 2,500 บาท/วัน 3,500 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 4,500 บาท/วัน 5,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 40 ท่าน 2,000 บาท/วัน 3,000 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร 80 ท่าน 3,500 บาท/วัน 4,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องฉายภาพยนตร์ 112 ที่นั่ง 4,500 บาท/วัน 6,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง