หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (2561)


เกณฑ์  ห้องสมุดมีการกำหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์หมวดที่ 6

        สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (แผนงบประมาณ ประจำปี 2562) โดยคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (คำสั่งแต่งตั้ง)  และเสนอให้คณะกรรมการบริหารเห็นชอบโดยชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบ และมีการกำหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บทบาทของผู้บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร

          1.1 กำหนดนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (นโยบายการอนุรักษ์พลังงานฯ) เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการ

          1.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร และผู้รับบริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น, E-mail, Facebook, Line เป็นต้น (https://clib.psu.ac.th/greenlibrary)

          1.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และประกาศมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

          1.4 ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบ ได้แก่ บุคลากร ผู้รับบริการ ผ่านที่ประชุมต่าง ๆ อาทิ การประชุมบุคลากร

1. รายงานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม

2. รายงานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนกันยายน

 

 2. บทบาทของบุคลากรห้องสมุด

          2.1 มีการดำเนินงานเพื่อแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว” (เอกสารประกอบ), โครงการ CLIB Go Green (เอกสารประกอบ) ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เป็นต้น (ภาพกิจกรรม) ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

          2.2 กำหนดภาระงานให้บุคลากร มีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดกิจกรรม

          2.3 รณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีความเข้าใจในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ตามมาตรการที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ประกาศ

 

 3. บทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

        3.1 มีแผนงาน แจ้งให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ขอความร่วมมือศูนย์อาเซียนศึกษา) รับทราบนโยบายและขอความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Line, Facebook, E-mail, Website และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้ายรณรงค์ต่าง ๆ ป้ายประกาศนโยบายหน้าห้องสมุด, การให้บริการถุงผ้าใส่หนังสือแก่ผู้ใช้บริการการรณรงค์ให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัวและงดใช้กรวยกระดาษ) รวมทั้งการจัดรายการเสียงตามสาย (Library Go Green)


3.2 กำหนดภาระงานให้กับแม่บ้านในการดำเนินกิจกรรมตามประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียว (TOR แม่บ้าน)(ภาพการทำน้ำหมักชีวภาพ)


(ภาพการนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในการทำความสะอาด)
 และแจ้งให้แม่บ้านรับทราบ (รายงานประชุมแม่บ้าน)(ภาพการประชุมแม่บ้าน)

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..