หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (2561)

เกณฑ์  ห้องสมุดจะต้องมีความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์หมวดที่ 7

         สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ระหว่าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (MOU) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด โดยมีข้อตกลงดังนี้

1. ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 

3. ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 

5. การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

         สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้บริการ และ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ยังส่งบุคลากรที่รับผิดชอบด้านห้องสมุดสีเขียว ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ในข่ายงานห้องสมุดสีเขียวอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่

ปี 2560

1. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาพประกอบ)

2. วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และห้องสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (ภาพประกอบ)

3. วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ การเสวนา และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ภาพประกอบ)

 

ปี 2561

1. วันที่ 29-30 มกราคม 2561 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาพประกอบ)

2. วันที่ 28 มีนาคม 2561 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภาพประกอบ)

3. วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ การเสวนา และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ภาพประกอบ)

4. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว” ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ภาพประกอบ)

5. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาพประกอบ)

6. วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรม การส่งเสริมการคัดแยกขยะในโครงการ “CLIB GO GREEN” สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ภาพประกอบ)

นอกจากนี้สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ยังมีความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยคุณสมพิศ เอิบกมล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว (ภาพประกอบ)

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..