Page 18 - L2U Jul-Aug 2021
P. 18

ตัวอย่างของ Soft Skills ที่เป็นที่ต้องการขององค์การทั้งหลายโดยทั่วไป อาทิเช่น คุณธรรม

      จริยธรรม ภาวะผู้นํา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน

      ความร่วมมือในการทํางาน ความมั่นใจในตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ การจัดการ

      และควบคุมอารมณ์ ความทุ่มเทในงาน เป็นต้น
                               นักศึกษา สามารถฝึกฝนตัวเองให้มี Soft Skills ที่

                            ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้า

                            ทํางานในองค์กรที่ตนต้องการ ทั้งนี้ หากนักศึกษามีองค์กร

                            เป้าหมายที่ตนเองอยากได้รับคัดเลือกเข้าไปทํางาน

                            นักศึกษาควรเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ทางการขององค์กร

                            นั้น ๆ ว่า Soft Skills ใดบ้างที่องค์กรนั้นต้องการ และ
                            รีบหาทางเสริมสร้างและพัฒนา Soft Skills ด้วยตนเอง

                            ซึ่งมีวิธีการหลายวิธี เช่น ค้นหาเทคนิค วิธีการจากสื่อหรือ

                            คอร์สออนไลน์ ขอคําปรึกษาแนะนําจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ

                            สามารถฝึกฝนด้วยตนเองหรือชักชวนเพื่อนร่วมฝึกฝน

                            ไปด้วยกัน เปิดใจรับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์หรือ Feedback

                            จากผู้อื่น ลองหางานพิเศษทําเพื่อพัฒนา หรือไปฝึกงาน

                            หรือเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมถึงโครงการ

                            กิจกรรมต่าง ๆ ที่สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

                            เพื่อฝึกฝนและพัฒนาให้ตนเองมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

                            ทัศนคติเชิงบวก ลักษณะอุปนิสัยอันพึงประสงค์ได้ทัน

                            ก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่โลกของการทํางาน
                            ในอนาคตต่อไป

     LIBRARY2U
   18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23