ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

                  เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์จากการทำงานในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมากว่า 30 ปี ซึ่งได้พบได้เห็นสิ่งที่เป็นความรู้

สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบระบบไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลาย ๆ มาตรการที่ทำการปรับปรุงนั้น

สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้น หมายถึงตั้งแต่ช่วงออกแบบ ถ้าเรามีการออกแบบที่ดี ระบบที่ใช้พลังงานก็จะเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

มาปรับปรุงภายหลังซึ่งเป็นปลายเหตุแล้ว ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางการออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับวิศวกรไฟฟ้า ใช้ในการพิจารณาที่จะนำไปออกแบบให้เกิด

การประหยัดพลังงานสามารถส่งผลให้เกิดการประหยัดเงินได้นับล้านบาทอย่างแน่นอน

 

ผู้แต่ง : ไพศาล จิรานันตรัตน์

Call No. :  TJ163.5.D86 พ95 2565

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]
สุดา พันธุสะ [โทร : 08-1698-2854]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..