คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หรือจะเรียกว่าสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ได้ จัดทำโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการพัฒนามาตรฐานสำนักงานสีเขียว เพื่อใช้เป็นมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน และรณรงค์ให้สำนักงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั่วประเทศ นำไปใช้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) และสอดคล้องกับมาตรการระดับชาติ

คู่มือนี้มีการปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวสู่ความยั่งยืน มุ่งหวังให้มีการนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณของเสีย โดยเน้นการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ลดเลิกการใช้สารเคมีอันตราย ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโลกต่อไป

เนื้อหาประกอบด้วยข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวของไทย การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และการจัดซื้อจัดจ้าง หากสนใจก็ติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ

ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เลขเรียกหนังสือ : TD170.2 ค74 2564

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..