คู่มือการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) สำหรับผู้ตรวจประเมิน

คู่มือการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) สำหรับผู้ตรวจประเมิน จัดทำโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานจริง สำหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เนื้อหาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางและขอบเขตการตรวจประเมิน หลักการพื้นฐานการตรวจประเมิน คุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน ความรู้และทักษะของผู้ตรวจประเมิน การเตรียมการตรวจประเมิน และการตรวจประเมินในพื้นที่ การจัดเตรียมรายงานการตรวจประเมิน องค์ประกอบรายงาน การตรวจสอบและการแจกจ่ายรายงาน การติดตามผลและสรุปผล นอกจากนั้น เนื้อหายังกล่าวถึงการประเมินและพัฒนาผู้ตรวจประเมินเพื่อความเป็นมืออาชีพ และการประเมินผลผู้ตรวจประเมิน การรายงานผลการประเมินผู้ตรวจ และในเนื้อหายังกล่าวถึงการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น การแก้ไข การติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน ทบทวนและปรับปรุง จนกระทั่งบันทึกและรายงาน สุดท้ายก็จะกล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน ทั้งการจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมบุคลากร การจัดเตรียมสถานที่ การตอบคำถามผู้รับการตรวจประเมิน และมีมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ 19011-2562 และเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวไว้ในภาคผนวกท้ายเล่มอีกด้วย ใช้เล่มนี้เล่มเดียว เพื่อเป็นแนวทางการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวได้เลยค่ะ

ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เลขเรียกหนังสือ : TD170.2 ค747 2564

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..