การวางแผนทรัพยากรน้ำ : เพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมงานศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดของการวางแผนทรัพยากรน้ำ ครอบคลุมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร สถานการณ์น้ำและการเปลี่ยนแปลง การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อบริหารจัดการน้ำในอนาคตของไทยต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และประโยชน์ต่อการวางแผนทางการเกษตรและอาหารของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาแบ่งเป็นบท กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สถานการณ์น้ำของประเทศไทยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการจัดการ ผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ และแผนแม่บทการปรับตัว การวางแผนด้านน้ำภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง และตัวอย่างการศึกษาประเมินผลกระทบและการปรับตัว

ผู้แต่ง : สุจริต คูณธนกุลวงศ์

Call No.: HD1699.T5 ส72 2564

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..