ชุมชนนิเวศวิถี บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก

                  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมรูปแบบชุมชนนิเวศครอบคลุม มีทั้งที่เป็นชุมชนนิเวศแบบเมือง และชุมชนนิเวศแบบชนบท

หรือหมู่บ้าน ทำให้เนื้อหามีความหลากหลายและอาจสอดคล้องกับผู้คนที่แตกต่างกันไป แต่ละแห่งได้พัฒนาบุคลิกชุมชนจากการ

ถักทอของสมาชิกร่วมกัน บางชุมชนนิเวศอาจมีความสุดโต่ง ในขณะที่บางแห่งก็ไม่เป็นเช่นนั้น หนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้ภาพรวม

บรรยากาศ และความรู้สึกนึกคิด มูลเหตุจูงใจของผู้คน รวมทั้งความท้าทายและอุปสรรคที่มักพบเจอ ช่วยเป็นบันไดสู่การทำความ

เข้าใจเรื่องราวใหม่นี้ชีวิตนิเวศแม้จะมีความท้าทาย เช่น การปรับตัวจากความคุ้นชินเดิม ชีวิตชุมชนก็มีความท้าทายไม่น้อยไปกว่า

กัน แต่หลายชุมชนก็พิสูจน์ให้เห็นว่า การเรียนรู้จำเป็นต้องมีการออกแบบกระบวนการต่าง ๆ ร่วมกัน และมิตรภาพที่เกิดขึ้นก็นับ

เป็นรางวัลอันน่าชื่นชมในเวลาเดียวกัน ผู้เขียนหวังใจว่าผู้อ่านจะเกิดแรงบันดาลใจอันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการเอา

ใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น

 

ผู้แต่ง : ลิตฟิน, คาเรน ที

Call No. : GF26 ล63 2563

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..