การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste management)

      ขยะมูลฝอยชุมชน คือขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก แต่ไม่รวมถึงของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทางนิเวศวิทยา เกิดมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ เช่น การปนเปื้อนของน้ำชะขยะในแหล่งน้ำธรรมชาติ การเกิดพลิงไหม้จากกองขยะ

      ตำราเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับ หลักการในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน, การนำขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชน, การเผา/การฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน, การทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยชุมชน, การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยชุมชน

      ทำอย่างไรให้ขยะมูลฝอยชุมชนกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อ่านหนังสือเล่มนี้สิคะ

ผู้แต่ง : อรรณพ วงศ์เรือง

Call no. : TD789.T5 อ44 2563

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..