นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม

                    นิเวศวิทยาประยุกต์เล่มนี้เกิดขึ้นจากการนำประสบการณ์การเรียนการสอน การวิจัย และความรู้ความสามารถของผู้เขียน

มารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการทางนิเวศวิทยาโดยเฉพาะนิเวศวิทยาระบบนิเวศ ที่น่าจะสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์

ที่เป็นจริงซึ่งกำลังเกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าศาสตร์ทางนิเวศวิทยามีศักยภาพนำไปประยุกต์ใช้ในโลกที่เป็น

จริงได้อย่างไร ขณะเดียวกันก็สามารถร่วมกันเรียนรู้ถึงขีดจำกัดของการประยุกต์ใช้ และช่องว่างที่สามารถพัฒนาหรือประยุกต์ศาสตร์

ทางนิเวศวิทยา เพื่อนำสังคมโลกไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงได้อย่างไร ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน รวมถึงสร้างความตระหนักถึง

คุณูปการอย่างอเนกอนันต์ของระบบนิเวศที่มีต่อสังคมมนุษย์

 

ผู้แต่ง : จิรากรณ์ คชเสนี และ นันทนา คชเสนี

Call No. : QH541 จ64 2558

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..