ขยะจากมุมมองการคลังและสิ่งแวดล้อม : ลดต้นทุนที่ต้นทาง

หนังสือเล่มนี้เกิดจากโครงการวิจัยเรื่อง การทบทวนต้นทุนการจัดการขยะและการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการจัดการขยะมูลฝอย : หลักการและการดัดแปลงมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

เนื้อหากล่าวถึงการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย เริ่มต้นจากเรื่องเล่าจากเชียงราย ปัญหาการจัดการขยะ แนวคิดการจัดการขยะที่ยั่งยืน ลดขยะ ลดต้นทุนทางการเงิน ลดขยะ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปผลและข้อเสนอแนะ

หนังสือเล่มนี้จัดได้ว่าเป็นคู่มือการจัดการขยะตั้งแต่การจัดการที่ต้นทาง การเก็บขน และการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการและยั่งยืนเล่มหนึ่งค่ะ ที่มีประโยชน์มาก มีการประเมินประสิทธิของการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคำนวณต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับการจัดการขยะในรูปแบบดั้งเดิม และเน้นการจัดการขยะแบบบูรณาการ และโมเดลชุมชนปลอดขยะ รวมถึงการเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบการจัดการขยะ ทำให้เห็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อมีระบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรดังกล่าวค่ะ

ผู้แต่ง : ปเนต มโนมัยวิบูลย์

เลขเรียกหนังสือ : TD793.9 ป73 2562

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..