คู่มือพลังงานทางเลือก : แนวทางพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชน

          การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกที่มากเกินไป ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม หลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานในชุมชน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1) พลังงานชุมชน : ทางเลือกเพื่อทางรอด 2) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 3) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเสี่ยงในการลงทุน 4) การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 5) รูปแบบการลงทุนและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6) ชุมชนต้นแบบด้านพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพ 7) การประเมินผลและการติดตามผลโครงการ 8) วิธีใช้แบบจำลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

         ตัวอย่างพลังงานทางเลือกในชุมชน ได้แก่ พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล, เตาแก๊สพลังงานแกลบ, การแปลงขยะเป็นก๊าซชีวภาพ, กังหันน้ำขนาดเล็กผลิตไฟฟ้า, พลังงานจากการออกกำลังกาย (จักรยานสูบน้ำ ของเล่นเครื่องสูบน้ำ จักรยานซักผ้า จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้า), ไบโอดีเซล, ไบโอเอทานอล และกังหันลมผลิตไฟฟ้า และยังมีเรื่องราวของชุมชนต้นแบบที่น่าสนใจ เช่น กังหันน้ำจิ๋ว ไฟฟ้าฟรี ฝีมือชาวบ้านคีรีวง, จากขี้หมูสู่เตาแก๊ส พลังงานฟรีที่บ้านสบสาหนองฟาน จ. เชียงใหม่ ฯลฯ

          ด้วยความรู้ดี ๆ ในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นพลังเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นแน่นอนค่ะ

 

 

ผู้แต่ง : เดชรัต สุขกำเนิด ... [และคนอื่น ๆ]

Call no. : TJ808 ค74 2553

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..