คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง

คู่มือเล่มนี้ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เล่าในคำนำของตัวเล่มว่า จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะ และเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนไร้ถังขยะ
 
ชุมชนไร้ถังขยะเป็นชุมชนที่ประชาชนมีความสมารถในกรบริหารจัดการขยะของตนเองจนปริมาณขยะลดลงมาก ทำให้ถังขยะสาธารณะไม่มีความจำเป็นจึงถอนถังขยะออกจากชุมชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในการรองรับปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะในอนาคต เพื่อป็นพลังและผู้นำของสังคมที่จะแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาขยะด้วยตนเอง
 
คู่มือนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
 
ส่วนแรก เป็นการนำเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการขยะตามแนวโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง
 
ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอกระบวนการดำเนินงาน
 
ส่วนที่สาม เป็นการนำเสนอแนวทางการติดตามและประเมินผล ตลอดทั้งผลกระทุบต่อสังคุม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ และปัจจัยผลสำเร็จหลัก
 
การนำเสนอคู่มือนี้เป็นการนำเสนอแบบกรเล่าเรื่อง และเป็นภาษาที่ง่าย ไม่เป็นทางการ
 

ผู้แต่ง : ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, เขียน ; อรทัย ก๊กผล และสุมามาลย์ ชาวนา, บรรณาธิการ

 

Call No. : HD4480.T5 พ93 2562

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..