คู่มือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมโรค ได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้นเพื่อ เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการดูและสุขภาพจากหมอกควันสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีปัญหาหมอกควัน และให้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนภายในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตนสำหรับการดูแลสุขภาพคนเองเมื่อประสบปัญหาหมอกควันต่อไป

 

เนื้อหาจะกล่าวถึงเรื่องของ สถานการณ์หมอกควัน สาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพ การเฝ้าระวังทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 

ในส่วนของภาคผนวกจะรวบรวมเรื่องที่น่าสนใจดังนี้

- คำแนะนำในการดูแลป้องกันสุขภาพสำหรับประชาชน กรณีหมอกควันและแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข

- มาตรการในการลดการรับสัมผัสกับหมอกควัน

- คำแนะนำในการจัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) กรณีปัญหาหมอกควัน

- แหล่งข้อมูล / เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารอ้างอิง

- คณะผู้จัดทำ

 

ผู้แต่ง : รวบรวมและเรียบเรียง ประหยัด เคนโยธา, ญาณิศา ศรีใส และสมฤดี รัตนสรรค์

Call No. : TD883.7.T5 ป46 2561

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..