คู่มือปฏิบัติการนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ : สำหรับวัดในพระพุทธศาสนา

แต่ละวัดก็จะมีความแตกต่างกัน ในเรื่องของปริมาณและชนิดของขยะ  ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยในวัดจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลขยะของแต่ละวัดก่อน เพื่อนำมาซึ่งวิธีการจัดการและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งคู่มือเล่มนี้ให้เนื้อหาในเรื่องของ แนวทางในการจัดการขยะโดยเน้นการนำขยะไปใช้ประโยชน์ วิธีการดำเนินการและการประมาณราคา ระบบการก่อสร้าง ระบบหมักขยะมูลฝอย 

ทางกรมควบคุมมลพิษผุู้จัดทำ หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ทางสำนักฯ ของเราก็หวังว่าเช่นนั้นเหมือนกันค่ะ laughing

 

ผู้แต่ง : กรมควบคุมมลพิษ

Call No. : Fulltext

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..