เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์

     การพัฒนาประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น, การใช้พลังงานในกิจกรรมของมนุษย์, กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, การจัดการของเสีย ฯลฯ  เป็นสาเหตุให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จึงเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รุนแรงทั่วโลก

     หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ 1 การศึกษาการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย ซึ่งมี 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโดยมีต้นทุนต่ำ และแนวทางการเพิ่มความเป็นธรรม

เรื่องที่ 2 การกำหนดมาตรการภายในประเทศโดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับมาตรการทางการค้าและมาตรการด้านโลกร้อน เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์มาตรการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับสาขาการผลิตที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทย เช่น มาตรการภาษี, มาตรการการตลาดคาร์บอน, มาตรการส่งเสริมภาคเอกชน และมาตรการระดับการค้าระหว่างประเทศ เช่น มาตรการปรับค่าคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน, มาตรการส่งเสริมภาคเอกชน รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะด้านมาตรการเศรษฐศาสตร์ในภาพรวม

     ประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาประเทศด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์ไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้คนไทยทุกคนค่ะ

 

ผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ

Call no. : QC981.8.C5 น64 2555

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..