สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น : เหตุใดจึงสำคัญและเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

     หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการหลักในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคและสร้างความปลอดภัยสำหรับทุกคน มีทั้งหมด 12 หัวข้อ ได้แก่ มลพิษทางอากาศในบรรยากาศ, มลพิษทางอากาศภายในครัวเรือน, น้ำ, การสุขาภิบาล, ความปลอดภัยด้านสารเคมี, รังสี, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน, สถานที่ทำงาน, เมือง, ที่อยู่อาศัย และสถานพยาบาล

     ซึ่งทั้ง 12 หัวข้อได้แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ภาพรวมโดยสังเขปของผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม 2) มาตรการหลักเพื่อสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีขึ้น 3) ข้อมูลการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลกแก่ประเทศและประชาคมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น หัวข้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพ : คาดว่าในปี พ.ศ. 2593 จะมีประชากรย้ายถิ่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีจำนวน 25-1,000 ล้านคน  มีมาตรการหลักเพื่อการจัดการ : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, สร้างระบบพลังงานและการขนส่งสาธารณะที่สะอาดขึ้น, ลดปรากฏการณ์โดมความร้อน และใช้มาตรการขององค์การอนามัยโลก : สนับสนุนให้มีการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและโอกาสด้านสุขภาพในเวทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ

     เนื้อหาในเล่มได้แบ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงหลักจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และนำเสนอมาตรการหลักในการแก้ปัญหา มีภาพประกอบเนื้อหา อ่านเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติตามได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เสมอภาค ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น เป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่มหนึ่งเลยค่ะ

 

ผู้แต่ง : องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

Call no. : RA566.5.T5 อ36 2562

 

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..