คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ลดเผา ลดหมอกควัน ลดโลกร้อน

หนังสือเรื่อง คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ลดเผา ลดหมอกควัน ลดโลกร้อน เล่มนี้รวบรวมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนเข้มแข็ง 5 แห่ง ที่มีการจัดการกับปัญหาการเผาป่าซึ่งก่อให้เกิดหมอกควัน ส่วนหนึ่งมาจากการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการท่องเที่ยวอีกด้วย จึงเกิดการรณรงค์ของหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากความร่วมมือของหลายหน่วยงานจึงเกิดเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างของศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา จำนวน 5 แห่ง คือ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดการเผาบ้านดอนมูล จังหวัดลำพูน บ้านสามขา จังหวัดลำปาง บ้านร่องปอ จังหวัดพะเยา บ้านผาขวาง จังหวัดน่าน และบ้านหัวน้ำแม่สะกึด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนต้นแบบทั้ง 5 แห่งมีการจัดทำแผนของชุมชน ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและการเผาในที่โล่ง สร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีแผนส่งเสริมอาชีพในชุมชนเพื่อลดการเผาพื้นที่ป่า การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านข้างเคียง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไฟป่า เช่น การจัดทำแนวกันไฟ การจัดเวรในการลาดตะเวนพื้นที่ป่า กำหนดกฎระเบียบชุมชนเกี่ยวกับการห้ามเผาในที่โล่ง  ลดการเผาภาคเกษตรกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การปลูกพืชยืนต้นทดแทนพืชเชิงเดี่ยวเพื่อลดการเผาพื้นที่ทางการเกษตร หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อข่วยชุมชนทั้งด้านการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร และช่วยลดโลกร้อน ขอเชิญชวนติดตามอ่านในเล่มกันค่ะ แล้วท่านจะสนุกกับกิจกรรมของชุมชน และได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ

ผู้แต่ง :  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขเรียกหนังสือ :

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..