แบบบ้านบ้าน : หนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

       ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม มลพิษ ขยะล้นโลก และภัยพิบัติทางธรรมชาติทวีความรุนแรง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจ

มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภค

       หนังสือ “แบบบ้านบ้าน” เป็นหนังสือที่ทำให้เกิดมุมมองและเห็นภาพที่ชัดเจนของการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุพื้นถิ่นที่ผลิตอย่างใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ ในด้านการออกแบบที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่แตกต่างกันให้สามารถนำมาใช้

ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังรวบรวมสินค้าไอเดียเจ๋งไว้มากมาย ถูกใจชิ้นไหนก็สามารถติดต่อผู้ผลิตได้โดยตรงเลย

       เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่สนใจทั้งงานออกแบบและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาวัสดุเหลือใช้หรือ

ของใกล้ตัวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าได้อย่างแน่นอน

 

ผู้แต่ง : สิงห์ อินทรชูโต

Call No. : TS171.4 ส62 2556

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..