พลังงานกู้โลกร้อน เชื้อเพลิงทางเลือก ทางรอดประเทศไทย

        มนุษย์มีส่วนสำคัญต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ข้อมูลจาก IEA ระบุว่า ปี 2546

ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 3.04 ตันต่อคนต่อปี หรืออยู่ในอันดับ 10 ของโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้ ข้อเท็จจริง และทัศนคติที่ดีแก่ประชาชน

        หนังสือเล่มนี้ นำเสนอถึงพลังงานทดแทนที่รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังในเชิงนโยบายอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายการใช้เชื้อเพลิง เพราะการกระจายเชื่อเพลิง คือ การกระจายความเสี่ยง ข้อมูลในเล่มนี้มีคุณค่าที่จะเป็น

ตำราวิชาการด้านพลังงานของเชื้อเพลิงทางเลือกทุกตัว พร้อมกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างประกอบพร้อมพิสูจน์การปฏิบัติจริง เหมาะสำหรับคน

ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เพื่อค้นคว้าอ้างอิงในการศึกษาเรื่องพลังงานทางเลือก ที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลก

 

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ กรุงเทพธุรกิจ

Call No. : TJ808 พ46 2551

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..