หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว (2561)


เกณฑ์  ผู้บริหารห้องสมุดต้องกำหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์หมวดที่ 8

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผล ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้


1. ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม เช่น 
Energy Utilization Index (EUI)

การใช้พลังงานไฟฟ้า สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงานทั้งในพื้นที่ให้บริการ และพื้นที่ทำงานของบุคลากร โดยในปีงบประมาณ 2560 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟแอลอีดี เพื่อให้ค่า EUI ลดลง ทั้งนี้ได้กำหนดตัวชี้วัด เพื่อติดตามและประเมินผล ได้แก่ จำนวนไฟฟ้าที่ลดลง (เอกสารอ้างอิง 8-1 เปลี่ยนหลอดไฟ), (เอกสารอ้างอิง 8-2 EUI รายเดือน)(เอกสารอ้างอิง 8-3 ค่าไฟฟ้า)

ดังนั้น เมื่อนำค่าไฟฟ้าของปี 2560 มาเปรียบเทียบกับปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (กันยายน 2561) พบว่า

                    ค่าไฟฟ้ารวมของ ปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน   = 4,010,547.52 บาท

              หัก  ค่าไฟฟ้ารวมของ ปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน   = 4,506,519.50 บาท

              ส่วนต่าง =   495,971.98 บาท    

ซึ่งจากการเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวพบว่า ในปีนี้ทางสำนักฯ ยังคงสามารถลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี

 


2. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ เช่น ปริมาณขยะลดลง และร้อยละของปริมาณขยะที่นำมา 
reuse, recycle เพิ่มขึ้น

การจัดการขยะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้มีการคัดแยกประเภทขยะ แบ่งเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย อีกทั้งยังมีการแยกประเภทของกระดาษ เช่น การนำกระดาษที่ใช้หน้าเดียวนำกลับมาใช้ใหม่ และมีการรวบรวมกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำไปจำหน่าย เช่น กล่อง กระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองด้าน (เอกสารอ้างอิง 8-4)

จากการวิเคราะห์ กระบวนการดำเนินการ พบว่า

  • ทางสำนักฯ มีมาตรการและแนวทางในการจัดการของเสียและมลพิษ (มาตราการอนุรักษ์พลังงาน)
  • มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ผ่านกิจกรรม CLIB GO GREEN

 


3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย

การจัดการน้ำเสีย เนื่องจากสำนักฯ อยู่ภายใต้ตึก LRC ซึ่งมีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบปิด ประกอบด้วยบ่อกักเก็บเยื่อ, บ่อเติมอากาศ, บ่อตกตะกอน และบ่อเติมคลอรีน (ภาพประกอบ)

-  มีเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น้ำลดลง

-  มีการทำป้ายรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัด (ภาพประกอบ)

 


4. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ

สำนักฯ ได้ดูแลเกี่ยวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร โดยตั้งเป้าหมายให้อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- มีบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยู่เป็นประจำ จำนวน 2 ครั้ง/ปี เพื่อลดปริมาณฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ติดค้าง ภายในเครื่องปรับอากาศของสำนักฯ 
(เอกสารอ้างอิง 8-5 แผน)(เอกสารอ้างอิง 8-6 ผล)

- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการจัดตกแต่งสถานที่ด้วยต้นไม้จริง

 

 

5. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ทางสำนักฯ ยังไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..