เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์

 เนื้อหาหลัก ของหนังสือเล่มนี้เลยนะ คือ การใช้ประโยชน์จากกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ คือ แก๊สไฮโดรเจน แก๊สชีวภาพ และการผลิตแก๊สผสมระหว่าง แก๊สไฮโดรเจน และ แก๊สชีวภาพ ที่เรียกว่า "ไฮเทน"

 

และยังมีเรื่องของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ คือ เอทานอล รวมถึง เรื่องของการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียและของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อผลิตชีวเคมีภัณฑ์ 

 

และเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่ใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพ การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอีกด้วย

ครบ! จบ! ในเล่มเดียว!!

 

ผู้แต่ง : อลิศรา เรืองแสง...[และคนอื่น ๆ]

Call No. : TP339 อ46 2562

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..