จากต้นน้ำถึงปากแม่น้ำบทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นครั้งที่ 2 แล้ว 

§ เนื้อหาเป็นการประมวลความรู้ในด้านลักษณะทางนิเวศอุทกวิทยา
ของแหล่งน้ำไหล ที่มีความจำเพาะในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยง ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า 
จนกระทั่งถึงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่เป็นผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศทางน้ำ

 

§ ในหนังสือยังกล่าวถึงสภาวการณ์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำที่นับวันจะรุนแรงขึ้น ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่แหล่งน้ำผิวดินมีอยู่อย่างจำกัด§
และยังเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำนานาชนิด

 

§ ผู้เขียนจึงมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ ไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้ำเชิงอนุรักษ์ เพื่อการ
ดูแลแหล่งน้ำให้คงคุณภาพที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานที่สุด

 

§ ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเชิงอนุรักษ์อย่างเหมาะสมนั้น จำเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจในลักษณะทางธรรมชาติของแหล่งน้ำ ที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันจากพื้นที่ต้นน้ำลำธาร
ลงมาจนถึงบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งเป็นส่วนของแหล่งน้ำจืดตอนล่างสุด ก่อนที่จะออกสู่เขตทะเล ทั้งนี้
เพื่อสามารถอธิบายิสถานภาพและทิศทางความเป็นไปของแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้องกับศักย์การผลิต
ทรัพยากรทางน้ำในแต่ละพื้นที่ได้

 

§ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการเรียบเรียงและประมวลความรู้
และประสบการณ์การศึกษาวิจัยในพื้นที่แหล่งน้ำไหลประเภทต่าง ๆ ออกมาอย่างเป็นระบบ โดยให้
ความรู้พื้นฐานที่เป็นแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนหลักการสำคัญ และสอดแทรกแนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ พร้อมการยกตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาในประเทศไทยมาประกอบ


เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เริ่มด้วย

บทนำ

บทที่ 1 ที่กล่าวถึงลักษณะจำเพาะ คุณค่า และความสำคัญของแหล่งน้ำไหล  ระบบนิเวศน้ำตกและลำธารตันน้ำ

บทที่ 2 ระบบนิเวศน้ำตกและลำธารตันน้ำ

บทที่ 3 ระบบนิเวศแม่น้ำ

บทที่ 4 ระบบนิเวศปากแม่น้ำ

บทที่ 5 การประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์และมลภาวะของระบบนิเวศทางน้ำ 

บทที่ 6 สถานการณ์ปัญหายูโทรฟิเคชันและแนวทางการจัดการภายใต้การประยุกด์ความรู้ด้านปัจจัยและฟังก์ชันที่มีอย่างเหมาะสม

บทที่ 7 นิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

ผู้แต่ง : จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

Call No. : QH95.A5 จ64 2564

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..