อุทกธรณีวิทยา

            ตำราเล่มนี้ อธิบายทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์เกี่ยวกับน้ำบาดาล ตั้งแต่กำเนิด การกักเก็บการไหล และการสำรวจน้ำบาดาล การติตตั้งบ่อน้ำ การทดสอบสมบัติของชั้นน้ำ

การเก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์น้ำบาดาล มลพิษในน้ำบาดาล การจัดการน้ำบาดาล การจำลองแบบน้ำบาดาลเพื่อเข้าใจ แก้ไข และป้องกันปัญหาน้ำน้อย และน้ำเน่าดังกล่าว

            จุดเด่นของตำราเล่มนี้คือ ความใหม่ ทั้งเนื้อหาสาระ การเสนอความคิดเห็น การตีความ การจำแนกโดยใช้เกณฑ์ที่ชัดเจน การเรียงลำดับการนำเสนอ และความเชื่อมโยงของ

เนื้อหาตลอดทั้งเล่ม การสอดแทรกผลงานวิจัยใหม่ ๆ และปรัชญา การกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดวิเคราะห์ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยต่อยอด นอกจากนี้ ตำรามีเนื้อหาวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

ถูกต้อง ทันสมัย ใช้ศัพท์บัญญัติโดยราชบัณฑิตยสถานทุกคำ และมีภาพประกอบเรื่องจำนวนมาก

            เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นนักอุทกธรณีวิทยา รวมถึงวิศวกรสาขาต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำบาดาล เช่น วิศวกรโยธา วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรแหล่งน้ำ วิศวกรแหล่งน้ำบาดาล

วิศวกรชลประทาน นักอุทกวิทยา นักเทคโนโลยีธรณี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

ผู้แต่ง : กิจการ พรหมมา

Call No. : GB1003.2 ก62 2555

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..