รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา : สิ่งที่ประเทศไทยทำได้

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดระบบ ประมวลข้อมูลและความรู้จากงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านผลกระทบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการบริหารจัดการ โดยส่วนใหญ่เป็นผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และโครงการวิจัยจากต่างประเทศ

เนื้อหามีทั้งหมด 6 บท กล่าวถึงสถานการณ์โลกและการเผชิญหน้ากับเป้าหมาย 2 องศา ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ทั้งปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ การปรับเปลี่ยนสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ การปรับเปลี่ยนสู่งสังคมที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยง ประเด็นร่วมสำหรับการลดกิจก๊าซและการปรับตัว ทั้งในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ การพัฒนาโครงสร้างองค์กร และกำไกการประสานงาน และสุดท้ายกล่าวถึงประเด็นท้าทาย ในเรื่อง กฎระเบียบด้านการเปลี่นแปลงภูมิอากาศและการค้า การเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน

ผู่แต่ง : ชยันต์ ตันติวัสดาการ

Call No.: QC981.8 ช46 2556

 

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..