ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน (เอ็มบีอาร์) สำหรับการบำบัดน้ำเสีย การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการปรับน้ำมาใช้

 

          ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยด้านเมมเบรนและ ระบบเอ็มบีอาร์ มีความเฉพาะและบูรณการความรู้ทางวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การบําบัดน้ำเสียทางชีวภาพ การแยกด้วยเมมเบรน การบําบัดน้ำเสียด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน

(เอ็มบีอาร์) ปรากฏการณ์ฟาวลิ่ง การป้องกัน ควบคุม และฟื้นสภาพเมมเบรน และการประยุกต์ใช้เอ็มบีอาร์ในการบําบัดน้ำเสีย ชุมชน อุตสาหกรรม

และการนําน้ำทิ้ง กลับมาใช้ใหม่ ผ่านกรณีศึกษาการติดตั้งใช้งานระบบเอ็มบีอาร์ขนาดสเกล อุตสาหกรรมของนานาประเทศ ซึ่งเนื้อหาที่เรียบเรียง

และสรุปไว้นี้ มีความเหมาะสม และเพียงพอสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและโทในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ

วิศวกรรมเคมี สามารถนําไปใช้ ประกอบการค้นคว้า เรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาหลักและวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง เช่น การบําบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ

การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมการบําบัดน้ำเสีย วิศวกรรมการประปา และการนํา น้ำกลับมาใช้ใหม่และการปรับน้ำ

มาใช้ เป็นต้น เป็นการสนับสนุนข้อมูลเฉพาะด้านเมมเบรนสําหรับงานด้านบําบัดน้ำเสีย และปรับสภาพน้ำทิ้งให้สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่

ในกิจกรรมที่เหมาะสมตามเกณฑ์กําหนดคุณภาพน้ำ

 

ผู้แต่ง : พรทิพย์ ศรีแดง

Call No. : TD756 พ43 2564

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..