คู่มือการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ  คัดและแยกขยะแต่ละประเภท และหันมาใช้ประโยชน์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ นำมาดัดแปลงให้มีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดรายได้ หรือ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ 

หนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจและตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์จากการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการลดปริมาณขยะ ก่อนการกำจัด 

มีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

※ขยะคืออะไร ขยะมาจากไหน  ขยะหายไปไหน

※ การจัดการขยะแบบครบวงจรเป็นอย่างไร

※ ขยะหายไปไหน หายไปได้อย่างไร

※ ลดปริมาณขยะได้ด้วยตนเอง

※ ถ้าเราเลี่ยงไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดขยะ แล้วเราจะใช้อะไร

※ การนำขยะ หรือ วัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์(สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้)

※ แนะแนวทางอัพไซคลิ่ง (Upcycling)

※ การพัฒนาออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

※ ความแตกต่างระหว่างการใช้ซ้ำ (Reuse) รีไซเคิล (Recycle) กับสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

※ การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

     ➸ การคัดแยกวัสดุ เพื่อผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

     ➸ การออกแบบผลงาน ขยะและวัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลงาน

     ➸ ทดลองนำวัสดุมาขึ้นรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์

※ ตัวอย่างผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ จากโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

※10 ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ผลิตผลงานและสินค้าจากวัสดุเหลือใช้

เราไปหยิบเล่มนี้มาอ่านเพื่อเป็นแนวทางในการ จัดการขยะให้ได้ประโยชน์ที่เป็นเลิศกันดีไหมคะ wink

 

ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Call No. : TD794.5 ค74 2558

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..