เราไม่ง้อน้ำมัน

เราไม่ง้อน้ำมัน

 

หนังสือเล่มนี้ทำให้เรารู้จักพลังงานเทรนด์ใหม่ที่ใช้แทนน้ำมันได้ ที่เรียกกันว่า “พลังงานทดแทน” โดยเฉพาะพลังงานทดแทน

ที่มาจากพลังงานชีวมวล เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 นำเสนอสถานการณ์ด้านพลังงานของโลก ซึ่งครอบคลุมถึงวิวัฒนาการความต้องการ และรูปแบบของพลังงานที่มีอิทธิพลต่อการดำรง

ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความต้องการ และการใช้พลังงานของโลก รวมถึงราคาน้ำมันดิบจากอดีตถึงปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 นำเสนอสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการ และการจัดหาพลังงาน ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ด้าน

พลังงานของประเทศไทย

ส่วนที่ 3 นำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพลังงานจากชีวมวลทั้งในรูปของเชื้อเพลิงเหลวสำหรับทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนส่ง

ก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงแข็งเพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน ไม้ฟืน ตลอดจนก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้า

อ่านให้จบทั้ง 3 ส่วนนะคะ มีประโยชน์กับเราแน่นอนค่ะ รักเรา รักษ์โลก ❤

 

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


Call No. : TP339 ร79 2551

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..