ไบโอดีเซล พลังงานทางเลือก

        ในอนาคตพลังงานจากซากฟอสซิลจะเริ่มหมดไป แต่การใช้พลังงานเชื้อเพลิงในยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น มนุษย์จึงหาพลังงานทดแทนต่าง ๆ

มาใช้ อาทิ พลังงานไฟฟ้า LPG NGV และที่เราได้ยินกันบ่อยคือไบโอดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้ในเวลาอันสั้น และจากสายพระเนตร

อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงศึกษาไบโอดีเซลเป็นเวลา

นานจนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้จดสิทธิบัตร B5 และทรงพระราชทานให้เป็นสมบัติของชาติแก่ปวงชาวไทย ถึงเวลาที่เราจะตื่นตัว

หันมาศึกษาและทำความเข้าใจ การดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าพลังงานดีเซล ปลุกกระแสไบโอดีเซล เพื่อประหยัดการนำเข้าน้ำมัน

ดีเซลได้นับพันล้านในแต่ละปี

        หนังสือเล่มนี้จะนำท่านเข้าสู่โลกของไบโอดีเซล จากจุดกำเนิด สู่การใช้งานจริงทั่วโลก แล้วเข้าสู่การพึ่งพาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตร ด้วยโครงการพระราชดำริ “น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์” ศักยภาพ และเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย อ่านเล่มนี้จบ

ท่านจะเข้าใจคำว่า “ไบโอดีเซล” มากขึ้น

 

ผู้แต่ง : ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์      

Call No. : TJ807.9.T5 ศ65 2550

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..