คู่มือการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

มาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ซึงเป็นตัวเลือกหรือแนวทางหนึ่งขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มืออย่างดีสำหรับองค์กรภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ต้องการช่วยสังคมในเรื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการดำเนินตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 7 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบโครงการ 2) การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ 3) การขึ้นทะเบียนโครงการ 4) การติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5) การยืนยันการลดก๊าซเรือนกระจก 6) การรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก 7) การออกใบรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการกลไกลการพัฒนาที่สะอาด หรือเรียกย่อ ๆ ว่า โครงการ CDM นี้ เป็นส่วนหนึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังนี้ 1) คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด แต่งตั้งโดยที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ 2) หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย ซึ่งก็คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ
3) หน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ เป็นองค์กรอิสระที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดนั่นเอง 4) ผู้รับซื้อคาร์บอนเครดิต

นอกจากจะอธิบาย 7 ขั้นตอนอย่างละเอียดแล้ว ยังกล่าวถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินโครงการ CDM และตัวอย่างโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย หากสนใจก็ลองหามาอ่านกันค่ะ

ผู้แต่ง : สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์

Call No. : TD885.5.G73 ค74 2551

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25