การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม

หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัย ของ รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ของระบบสถาบันและกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนั้นยังมีปัญหาอยู่หลายประการ เช่น  กฎหมายกำหนดโทษต่ำเกินไป กลไกของการสวบสวนหาผู้กระทำผิดมีข้อจำกัดอยู่มาก เป็นต้น ส่วนปัญหาด้านการบริหารจัดการ นั้นคือ การบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นั่นเอง

ภายในเล่มยังมี ตารางสรุปข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย และตารางสรุปข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการเพื่อการเข้าใจที่ง่ายขึ้น

หากสนใจรายละเอียด ท่านสามารถหาอ่านได้จากตัวเล่ม ตามแหล่งที่ให้ไว้เลยค่ะ

 

ผู้แต่ง : กอบกุล รายะนาคร


Call No. : TD801 ก53 2558

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25