การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว

พุทธศาสนานั้นช่างวิเศษสุดจริง ๆ ไม่ว่าเรื่องใดก็สามารถนำมาปรับใช้ได้แม้กระทั่งเรื่องสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ มนุษย์ต้องมีทัศนคติและความสำนึกในจิตใจที่สมดุลหรือรู้จักพอ

ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจึงจะเป็นผล ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นความสำคัญของมิติด้านจิตใจที่ลึกซึ้งทางพระพุทธศาสนาเป็นกรณีศึกษา เช่น

ความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ความมีสัจจะ ความมีจริยธรรมตลอดจนความรักในธรรมชาติล้วนมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง นอกจากนี้ยังมีบทบรรยายธรรมที่ทรงคุณค่าของ

ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และแพทย์หญิง ดร.อมรา มลิลา ที่จะเอื้อประโยชน์ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักธรรมและแนวทางปฏิบัติเชิงพุทธได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น

 

ผู้แต่ง : สุธาวัลย์ เสถียรไทย

Call No. : GE42 ส73 2555

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..