แนวทางแสดงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนนำร่อง

          คนทั่วไปจะส่งยิ้มให้กัน (ด้วยความจริงใจ) หรือทักทายกันเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตร คนที่เป็นมิตรกับผู้อื่นย่อมจะเป็นที่ต้องการของสังคม เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มีฉลากสิ่งแวดล้อม) ก็ย่อมได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่มีหัวใจสีเขียว เพราะเมื่อนำมาใช้ ก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป

          หนังสือเล่มนี้บอกถึงแนวทางที่จะได้มาซึ่งฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  ในเล่มนี้มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ :

-ความรู้เบื้องต้นของการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสีเขียว, ฉลากสิ่งแวดล้อม 3 ประเภท

-วิธีการและขั้นตอน การรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม รายงานการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองตามมาตรฐาน ISO 14021

-รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น สามารถย่อนสลายได้ สามารถแตกสลายได้ ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วน ลดของเสีย ลดการใช้น้ำ ฯลฯ)

-สรุปผลงาน เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ 3 ข้อ เช่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์การใช้สอย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

หนังสือดี ๆ เล่มนี้ ไม่อ่าน ไม่ได้แล้ว...

 

ผู้แต่ง : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Call No. : QH77.T5 ศ73 2556

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..