คู่มือป้องกันมลภาวะทางแสง (Light pollution) ฉบับประชาชน

หนังสือคู่มือป้องกันมลภาวะทางแสง (Light pollution) ฉบับประชาชนเล่มนี้ จัดทำตามโครงการวิจัย มาตรการทางกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางแสงและวิธีการป้องกันมลภาวะทางแสงในชีวิตประจำวัน


เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็น 6 หัวข้อ คือ 1) นิยาม ความหมายของคำว่ามลภาวะทางแสง 2) ประเภทและผลกระทบของมลภาวะทางแสง 3) การพัฒนาเมืองและการแบ่งพื้นที่ระดับการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคาร 4) วิธีการป้องกันมลภาวะทางแสงในเบื้องต้น 5) เหตุรำคาญจากประดิษฐ์ตามกฎหมาย 6) การใช้แอปพลิเคชันรายงานแผนที่คุณภาพความมืดมิดตามธรรมชาติบนท้องฟ้าและรายงาน
สถาณการณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลภาวะทางแสง


มลพิษทางแสง นั่นมีความหมายว่าอย่างไร และมีการวัดอย่างไร และแสงสว่างแบบไหนที่ถูกมองว่าไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอีกด้วย แล้วจะป้องกันมลพิษทางแสงอย่างไร เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้เกิดมลพิษทางแสงได้หรือไม่ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร เชิญชวนมาหาคำตอบจากหนังสือเล่มนี้กันค่ะ

ผู้แต่ง : ปิดิเทพ อยู่ยืนยง 
Call No. : QB51.3.L53 ป63 2563  

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..