Page 9 - L2U Jul-Aug 2021
P. 9

ู่
          ี
    อยท ไหน

    ก็ใช้จ่ายได้
    สังคมไร้เงินสด


    (CASHLESS SOCIETY)

     ื
                  ้
                 ่
            ี
             ู้
        ั
     คอ สงคมทผคนไมใชเงินสดในการ
    แลกเปลยน ซอขาย และจายเงินสด
         ี
                    ่
            ื
              ่
         ่
    กนอกตอไป แตเปลยนมาใชการจาย                  QR Payment
                          ่
       ี
                ี
    ั
                      ้
                     ู
       ้
    เงินดวยระบบ Payment รปแบบตาง ๆ
                          ่
               ่
             ิ
          ่
     ่
    เชน การจายเงนผาน QR Payment
    การจายเงินผาน e-Wallet การโอน
       ่
            ่
    เงินผาแอปพลเคชนของธนาคาร การ
               ั
       ่
             ิ
    โอนเงินระบบพร้อมเพย (PromptPay)
                   ์
                      ่
    หรือ การจายเงนคาบริการตาง ๆ
              ิ
                ่
          ่
                         ั
                      ิ
        ั
            ิ
     ่
    ผานบตรเดบตหรือบตรเครดต น นเอง
                 ั
                                                  LIBRARY2U
                                                9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14