Page 6 - L2U Jul-Aug 2021
P. 6

ASEAN CORNER   ดร.สุพัตรา เดวิสัน


                 ผู้ช่วยอธิการบดีฝายอาเซียนศกษา
                               ึ
     ปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์ ครั้งท 3
                                                     ี่


     ในหัวข้อ “บัณฑิตไทยกับการเคลื่อน          ย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน”


     โดยคุณกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร          ์

    จัดให้มีปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร          ์
    ภายใต้งานสัปดาหอาเซียนทุกป          ี
                 ์
    ครั้งท 3 จัดขึ้นเมื่อวันท 2 กันยายน
                    ี่
        ี่
    2559 หัวข้อคือ    “บัณฑิตไทยกับการเคลื่อนย้าย

       แรงงานฝีมือในอาเซียน”


    โดยองคปาฐก คุณกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
         ์


      LIBRARY2U
     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11