Book Fair 2015 ครั้งที่ 2
   มหกรรมพลพรรค รักการอ่าน
 

เชิญร่วมงานและเลือกซื้อหนังสือ สื่อการศึกษา

    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กำหนดจัดงาน PSU Book Fair ครั้งที่ 2 มหกรรมพลพรรครักการอ่าน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ อาคารสำนักทรัพยากรารเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ตึก LRC) ชั้น 1 และ ชั้น 3

    สำนักพิมพ์/บริษัท/ร้านค้า ที่สนใจเข้าร่วมออกร้าน จำหน่ายหนังสือ แจ้งความประสงค์ได้ในแบบฟอร์มเข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ทางสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ทุกคณะ บุคลากร และนักศึกษา มาเลือกซื้อหนังสือในงานนี้ด้วย

เชิญเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด

    ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เลือกซื้อหนังสือ เพื่อให้บริการในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรกระวีสุนทร ณ ร้านค้าภายในงาน PSU Book Fair
 
 
จำนวน สำนักพิมพ์/บริษัท/ร้านค้า ที่สนใจเข้าร่วมออกร้าน
อัพเดทเมื่อ 29/01/58
 รายชื่อร้านค้า/สำนักพิมพ์/บริษัท ที่ร่วมออกบูธ
84/85