กระบวนการทางชีวภาพสำหรับงานวิศวกรรมน้ำและน้ำเสีย : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้

ในปัจจุบัน นอกจากที่เราจะประสบปัญหา น้ำท่วมบ้าง น้ำแล้งบ้าง เรายังพบปัญหา น้ำดื่มน้ำใช้ไม่ได้คุณภาพอีกด้วย
ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนของพื้นฐานและทฤษฎี ประกอบด้วย
พื้นฐานด้านจุลชีววิทยาและชีวเคมี
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

ส่วนของการประยุกต์ใช้งานวิศกรรมน้ำและน้ำเสีย ประกอบด้วย
ระบบบำบัดแบบเซลล์แขวนลอยสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
ระบบเซลล์ตรึงและระบบผสมสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทางชีววิทยา
บทสรุปและทิศทางในอนาคต

 

ผู้แต่ง : สุมนา ราษฎร์ภักดี

Call No. : TD755 ส74 2564

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..