คู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 4 อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และปูนขาว, อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

      คู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูง โดยให้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการคำนวณและจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท ได้แก่ 1) ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย 2) ข้อกำหนด มาตรฐาน และแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก 3) การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน 4) การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต 5) การคำนวณการปล่อยสารฮาโลคาร์บอน 6) การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้สารระเหยอินทรีย์ 7) การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะและของเสีย 8) คุณภาพของข้อมูลสำหรับการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม 9) การประเมินความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรมและสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

     ถ้าอ่านจบทั้งเล่ม ขอรับรองว่า ท่านจะสามารถคำนวณและจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของโรงงานได้อย่างถูกต้องแน่นอนค่ะ

 

 

จัดทำโดย : สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Call no. : TD885.5.G73 ค74 2555

 

 

 

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..