สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ฉบับเยาวชน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550

หนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอและสะท้อนความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตในระยะเวลาหนึ่งร่วมกับเพื่อนๆ ที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ จำนวน 40 คน ผ่านกระบวนการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตเท่านั้น แต่ยังกับกระทบกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนทั่วโลกด้วย


ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Call No. : TD171.5.T5 ส36 2550

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25