31st May 2023

        เมื่อวันที่ 7 กันยายน  พ.ศ. 2562 เวลา 16.20 น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษาถวายพวงมาลัย
        ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ความว่า มหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมและประเทศชาติ ครบรอบปีที่ 51 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน คือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 9,050 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอกจำนวน 153 คน ปริญญาโทจำนวน 663 คน และปริญญาตรีจำนวน 8,204 คน
       สำหรับปีนี้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จีนศึกษา) แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท
         และได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 5 ราย และมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อภาคใต้ ให้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ 3 ราย อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นในด้านต่าง ๆ 9 รายและอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 1 ราย ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรก มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,985 คน จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะวิเทศศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการแพทย์ ตามลำดับ
         หลังจากนั้นได้มีพระโอวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายถือว่าเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการสูง ซึ่งเป้นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างตัวสร้างฐานะ เพื่อประโยชน์ทั้งกับส่วนตัว และสร้างความเจริญมั่นคงทั้งให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องขวนขวายเพิ่มพูนวิชาความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่ไม่ว่าจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพการงานใดก็ตาม ก็ควรจะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อจะเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

Related News

EnglishThai