10th December 2023

ประวัติมหาวิทยาลัย

ม.อ. ในอดีต

ม.อ. ในอดีต

ปี พ.ศ ๒๕๐๔       รัฐบาลที่มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีความเห็นว่าการจะพัฒนาภาคใต้ให้เจริญรวดเร็วนั้น จําเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาทางด้านการศึกษา ซึ่งพิจารณาเห็นว่า เยาวชนในภาคใต้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ต้องไปศึกษาที่กรุงเทพฯ หรือไม่ก็เดินทางไปศึกษาต่อที่มาเลเซีย ปีนังหรือสิงคโปร…

Read more

ลำดับความรุ่งเรืองและมั่นคง

ลำดับความรุ่งเรืองและมั่นคง

       จากนั้นเป็นต้นมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ดำเนินงานมาด้วยความเจริญก้าวหน้า และได้เปิดคณะวิชาต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันมี 38 คณะ/วิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ จำนวน…

Read more