ม.อ. ในอดีต

ม.อ. ในอดีต

ปี พ.ศ ๒๕๐๔       รัฐบาลที่มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีความเห็นว่าการจะพัฒนาภาคใต้ให้เจริญรวดเร็วนั้น จําเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาทางด้านการศึกษา ซึ่งพิจารณาเห็นว่า เยาวชนในภาคใต้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ต้องไปศึกษาที่กรุงเทพฯ หรือไม่ก็เดินทางไปศึกษาต่อที่มาเลเซีย ปีนังหรือสิงคโปร ซึ่งเป็นการสูญเสียเงินตราของประเทศ นอกจากนี้เนื่องจากในขณะนั้นสถานการณ์ในสี่จังหวัดภาคใต้ กําลังอยู่ในขั้นรุนแรงมาก อิทธิพลของโจรก่อการร้ายและขบวนการแยกดินแดนของกลุ่มต่าง ๆ และเพื่อเป็นการผอ่น คลายสถานการณ์ รัฐบาลจึงดําริที่จะจัดสร้างสถาบันการศึกษาชั้นสูงขึ้นในภาคใต้         กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยผ่านทางรัฐมนตรีมหาดไทย ให้เป็นผู้จัดทําโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ โดยในขั้นแรกจะจัดเพียงขั้นวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (College of Arts and Sciences) แล้วต่อไปจึงจะขยายใหเป็นมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดตั้งได้ดําเนินการสํารวจพื้นที่ที่จะจัดสร้างที่บริเวณทุ่งนเรนทร์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยจะดําเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ด้วยงบประมาณเพียง ๕ แสนบาทในระยะเริ่มแรก แต่โครงการดังกล่าวก็ต้องชงัก เพราะไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๐๕        เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เป็นจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลใหม่จึงแต่งตั้งให้พันเอก ถนัด คอมันตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ เป็นประธานกรรมการจัดทําโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘        คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดใหม่นี้ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ต่อไป จนกระทั่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยมีหลักการใหญ่ ๒ ข้อ คือ ๑. ให้มีมหาวิทยาลัยภาคใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นก่อน ต่อไปจะจัดตั้งคณะครุศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ที่ ตำบลเขาตูม จังหวัดยะลา และคณะแพทยศาสตร์ ที่ตำบลเขาลูกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่วนที่อำเภอหาดใหญ่จะมีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ๒. ในปี ๒๕๐๙ จะอนุมัติงบประมาณอีก ๓๐ ล้านบาท …

Read more

ลำดับความรุ่งเรืองและมั่นคง

ลำดับความรุ่งเรืองและมั่นคง

       จากนั้นเป็นต้นมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ดำเนินงานมาด้วยความเจริญก้าวหน้า และได้เปิดคณะวิชาต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันมี 38 คณะ/วิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ จำนวน 286 สาขา เป็นการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและบัณฑิตศึกษา 141 สาขา ปริญญาตรี (4-6 ปี) 145 สาขา ซึ่งพอจะสรุปพัฒนาการได้ตามลำดับดังนี้        ปี  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2510 รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2511 รับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 2512 รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2516 รับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 2517 รับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 2518 รับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2519 รับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2520 รับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ รับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (อนุปริญญา) 2522 รับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเคมีศึกษาเป็นสาขาแรก 2526 รับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 2528 รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2529 รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (1 ปี และ 2 ปี) 2532 รับนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา 2533 รับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี (อนุปริญญา) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต 2534 รับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจโครงการขยายการศึกษาที่จังหวัดตรัง 2535 โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 2536 โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2537 รับนักศึกษาคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่วิทยาเขตภูเก็ต 2538 รับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมีเป็นสาขาแรก  2539 พัฒนาโครงการขยายการศึกษาที่จังหวัดตรัง เป็นวิทยาเขตสารสนเทศ 2540 โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ 2542 รับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2543 เปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่วิทยาเขตภูเก็ต เป็นโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาที่วิทยาเขตปัตตานี 2545 จัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสารที่วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นคณะเทคโนโลยีและการจัดการ 2546…

Read more