22nd July 2024

       ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไปแล้ว ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 และ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกและมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม ดังนี้

1. นักศึกษาชาวต่างประเทศจากกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่ได้เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัย ขอให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 และขอให้ส่วนงานติดตามและประสานกับนักศึกษาและพิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบทางไกลตามความเหมาะสม
2. งดหรือเลื่อนการเดินทางของชาวต่างประเทศที่อาศัยหรือเดินทางผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยออกไปก่อนทุกกรณี
3. ให้บุคลากรและนักศึกษางดการเดินทางไปกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการเดินทางไปราชการและการเดินทางส่วนตัว กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
3.1 กรณีบุคลากร ต้องขออนุญาตไปต่างประเทศต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาต โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนถึงจะเดินทางได้ และให้สำเนาหนังสือการได้รับอนุญาตไปต่างประเทศไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ทราบทาง email : psu-international@psu.ac.th
3.2 กรณีนักศึกษา ต้องขออนุญาตไปต่างประเทศต่อคณบดีหรือผู้มีอำนาจอนุญาตก่อน ถึงจะเดินทางได้และให้สำเนาหนังสือการได้รับอนุญาตไปต่างประเทศที่ งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ทราบทาง email : psu-international@psu.ac.th และแจ้งงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ทราบทาง email : student.psu.ac.th@gmail.com
ทั้งนี้ให้บุคลากรและนักศึกษากรอกข้อมูลสำรวจการเดินทางไปต่างประเทศที่ https://bit.ly/2SGW4qo หรือ Scan QR Code

4. บุคลากรและนักศึกษากลับจากต่างประเทศต้องปฎิบัติตนดังนี้
4.1 กรณีไปประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้อยู่ในกลุ่มจำกัดบริเวณ (self-quarantined) อย่างน้อย 14 วัน และต้องรายงานสุขภาพโดยวัดอุณหภูมิร่างกายและแจ้งข้อมูลที่ http://bit.ly/3a7A9i8 หรือ Scan QR code

4.1.1 กรณีบุคลากร ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ให้จำกัดบริเวณ (self-quarantined) ที่พักอาศัยของตนเองเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาและให้ปฏิบัติงานหรือสื่อสารผ่านระบบทาง online หากเดินทางส่วนตัวให้ลางานเป็นเวลา 14 วัน ตามสิทธิการลา
4.1.2 กรณีนักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยหรืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยให้จำกัดบริเวณ(self-quarantined) อย่างน้อย 14 วัน
4.2 กรณีไปต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ในข้อ 4.1 หรือแวะเปลี่ยนเครื่องระหว่างการเดินทาง ให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง (self-monitored) โดยให้มาปฎิบัติงานได้ตามปกติ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะหรือสถานที่แออัด และวัดไข้อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน
กรณีเป็นบุคลากร ให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 7428 2053-4 หรือ 089-2996004
กรณีเป็นนักศึกษา ให้แจ้งกองกิจการนักศึกษา โทร. 0 7428 2821 หรือ 081-3687391
5. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 และข้อ 18 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 กรณีที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก่อนวันประกาศฉบับนี้ และมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว จากการงดหรือเลื่อนการเดินทางตามที่กำหนดไว้ข้างต้น เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามสิทธิที่ได้รับประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ฉบับที่ 3

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

Related News