6th July 2022

        วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 16.20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สามและเป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้ จำนวน 3,118 คน จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเศรษฐศาสตร์
        ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 2 รายคือ นางชมัยภร บางคมบาง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ มีผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ 4 รายคือ นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ รางวัลอาจารย์ดีเด่น เอกิ้นเลาเกเซ่น อนุสรณ์ อาจารย์อัจฉรา เพ็งหนู รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์พฤทธิกร สมิตไมตรี รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา
        ในพระโอวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตในวันนี้ ทรงขอให้บัณฑิตทำความเข้าใจสภาพพื้นฐานและสถานการณ์ของประเทศให้ลึกซึ้ง เพื่อให้ได้นำความรู้มาปรับใช้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและเที่ยงตรง เพราะการพัฒนาประเทศให้สำเร็จผลจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทุกด้าน รวมทั้งการพิจารณาปัญหาที่มีอยู่จริง โดยมีประโยชน์ส่วนรวมเป็นเป้าหมาย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ทรงขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อประเทศจะได้พัฒนาได้ตรงจุดและมีความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริง

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

Related News

EnglishThai