30th November 2023

      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้พบผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ในวันนั้น ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “อยากเชิญชวนผู้นำนักศึกษา เชิญชวนเพื่อนนักศึกษามาทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องของขยะรีไซเคิล จากปัญหา สัตว์น้ำกินพลาสติกจำนวนมาก แล้วเสียชีวิต การทำงานจะช่วยให้เรียนรู้จริง การทำงานจะทำให้เราเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน มีความสามัคคี ได้ประโยชน์กับตัวเองและสังคม” การที่เรามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่ต้องเรียนอยู่ที่นี่ที่เดียว สามารถทำงานแล้วกลับมาเรียน ที่เรียกว่าสหกิจศึกษา ในช่วงท้ายของการเรียนหรือไปเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งเรามีนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนและโอนหน่วยกิตไปที่ต่างประเทศ เป็นความร่วมมือที่ทำอยู่ 30 มหาวิทยาลัยในอาเซียน ที่ต่างยอมรับในมาตรฐานซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเรียนระบบออนไลน์ นำผู้มีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกมาสอน
  นอกจากนี้อธิการบดียังได้กล่าวว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ก็ไม่ได้ขึ้นค่าเทอม ค่าเทอมเราอยู่ในค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยของรัฐ โครงการที่นักศึกษาจะจัดทำ มหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุน มหาวิทยาลัยกำลังปรับพื้นที่ห้องสมุดใหม่ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการทำงานมากขึ้น พยายามจัดบรรยากาศให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่เป็นแค่สถานที่มาอ่านหนังสือ หรือมาเฉพาะช่วงสอบ
      การทำงานในห้องปฎิบัตการหรือห้องแลป ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำจริง เรียนรู้จริง อย่างเช่น เรามีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ (GISTDA) ที่ร่วมมือกับ 7 มหาวิทยาลัย รวมทั้ง ม.อ. ให้ไปเรียนรู้และปฎิบัติจริง การเรียนในปัจจุบันและอนาคต นักศึกษาต้องคิดใหม่ ไม่อยู่แต่ในห้องเรียน
      ด้าน รศ. ดร. วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการเลือกเรียน โดยมีกรอบมาตรฐานเป็นตัวกำหนด พยายามนำบนเรียนขึ้นแขวนบนโลกออนไลน์ ให้นักศึกษาเข้าไปทบทวนบทเรียน ในบางคณะวิชา ตามที่นักศึกษาต้องการ แม่ว่าการเรียนในโลกออนไลน์สำคัญ แต่เชื่อว่าการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญมาก ผู้สอนและผู้เรียนต้องร่วมมือกัน

   

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ