วาระการดํารงตําแหน่ง (4 วาระ)  
                                                                      ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน (2563)

ประวัติ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ (Asst. Prof. Dr. Niwat Keawpradub) เกิดที่ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การศึกษา

 • เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530
 • เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเวท) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
 • Doctor of Philosophy, Pharmacognosy, Department of Pharmacy, King’s College, University of London, 2541

การทำงาน

 • อาจารย์ ระดับ 3 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร 

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ระหว่าง พ.ศ. 2541-2545
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2545-2551
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2551
 • กรรมสภาเภสัชกรรม (ประเภทผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ระหว่าง พ.ศ. 2549-2549
 • กรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง พ.ศ. 2545-2551
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน ระหว่าง มิ.ย. พ.ศ. 2558-พ.ค. 2561
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน (2563)