บทบาทกรรมการ KM คืออะไร

กระทู้ทั้งหมดบทบาทกรรมการ KM คืออะไร
KANUNG BURPOON Staff asked 11 months ago

กรรมการ KM ควรมีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้าง

1 Answers
KANUNG BURPOON Staff answered 9 months ago

      คณะกรรมการพัฒนาระบบจัดการความรู้ มีหน้าที่ กำหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตลอดถึงกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนด รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่หน่วยงานมอบหมาย